Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN POINT OF CONCEPT t.h.o.d.n. VLONDERVLOEREN.NL

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Point of Concept: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Point of Concept B.V., gevestigd te Werkhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72011157, tevens handelend onder de naam Vlondervloeren.nl. 
 • Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Point of Concept een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe Point of Concept zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Point of Concept dit nadrukkelijk schriftelijk vermeld.
 • Point of Concept is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen waarna de gewijzigde algemene voorwaarden van het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende en nieuwe overeenkomsten.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Point of Concept en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen, facturen en totstandkoming overeenkomst.

 1. Een offerte is vrijblijvend en geldig gedurende veertien (14) kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. 
 2. Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 3. Aanbiedingen en offertes zijn exclusief en gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Prijzen in offertes, aanbiedingen en facturen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, kosten van derden en transportkosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Afmetingen en dergelijke gegevens in offertes, aanbiedingen en/of websites dienen dusdanig te worden gelezen dat de opdrachtgever rekening moet houden met kleine afwijkingen. Afwijkingen van afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen geen nimmer grond tot reclamatie.
 6. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door Point of Concept niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot onkosten, salarissen, kosten voor nutsvoorzieningen, kosten van derden van wie Point of Concept diensten en/of goederen voor de overeenkomst betrekt, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Point of Concept heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 8. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever. Ten aanzien van te verrichte werkzaamheden kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 9. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de prijs met betrekking tot de te verrichte werkzaamheden vastgesteld op grond van de door Point of Concept bestede uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Point of Concept, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 10. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de verrichte werkzaamheden een richtprijs afgesproken, waarbij Point of Concept gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaan vallen, dient Point of Concept opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 11. Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien Point of Concept de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 12. Indien Point of Concept ter bevestiging van de overeenkomst een contract naar opdrachtgever heeft verzonden, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat Point of Concept een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen de daarvoor gegeven termijn retour heeft ontvangen. 
 13. Een samengestelde prijsopgave verplicht Point of Concept niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 14. Point of Concept behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te factureren. 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Point of Concept zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op Point of Concept rust uitsluitend een inspanningsverplichting en Point of Concept garandeert geen resultaat, van welke aard dan ook. 
 2. Point of Concept heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot. Indien door Point of Concept of door Point of Concept ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door Point of Concept aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een geschikte ruimte, telefoon en internet.
 4. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Point of Concept schriftelijk in gebreke stellen, waarbij Point of Concept een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 5 Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Point of Concept meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De opdrachtgever dient relevante veranderingen in zijn situatie, de plaats van uitvoering van de overeenkomst en/of de relevante informatie zo spoedig mogelijk mede te delen aan Point of Concept, en wel zo voortvarend dat Point of Concept hiermee bij de uitvoering van de overeenkomst rekening kan houden.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Point of Concept ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Point of Concept voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Point of Concept de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Point of Concept verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.
 1. De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien Point of Concept zich verbindt tot het verhuren van goederen waaronder, doch niet uitsluitend, materialen en/of speeltoestellen.
 2. Onder een ‘huurdag’ wordt verstaan een huurtermijn die ingaat op de dag van verhuring van 0.00 tot 23.59 op dezelfde kalenderdag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de gehuurde goederen voor één (1) kalenderdag worden gehuurd, moeten de gehuurde goederen op dezelfde kalenderdag door opdrachtgever weer bij Point of Concept zijn teruggebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Point of Concept de huurtermijn te verlenen. Bij langer gebruik van het gehuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van de huurovereenkomst en deze voorwaarden van kracht, onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van alle overige schade (waaronder winstderving, kosten en interesten).
 4. Verhuurde goederen blijven eigendom van Point of Concept en mogen zonder schriftelijke toestemming van Point of Concept niet worden onderverhuurd, wederverhuurd, uitgeleend of in welke hoedanigheid dan ook aan derden in gebruik worden gegeven.
 5. Opdrachtgever is verplicht de goederen te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd, zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.
 6. Opdrachtgever dient de goederen in dezelfde staat als waarin deze zijn ontvangen aan Point of Concept terug te geven. 
 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Point of Concept mogen geen bewerkingen, veranderingen of toevoegingen aan de goederen worden verricht. Hierbij kan onder meer, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan schilderen, belettering, krassen, zagen, boren, lassen, etc.)
 8. Indien opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Point of Concept, bewerkingen, veranderingen of toevoegingen aan de goederen heeft verricht, is opdrachtgever verplicht de (gevolg)schade van Point of Concept te vergoeden.
 9. Indien door de bewerkingen, veranderingen of toevoegingen de goederen niet of niet volledig functioneren, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op reductie van de huursom.
 10. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen, ontheffingen, toestemmingen of dergelijke nodig zijn, dient opdrachtgever hier zorg voor te dragen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen of dergelijke, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.
 11. Indien is overeengekomen dat Point of Concept zorgdraagt voor het vervoer en het plaatsen van de goederen, draagt opdrachtgever zorg:
 • dat de plaats waar Point of Concept de gehuurde goederen dient af te leveren of op te halen (op de met Point of Concept overeenkomsten tijden) toegankelijk is;
 • dat er voldoende parkeermogelijkheid voor de transportmiddelen is;
 • dat minimaal één persoon ter plaatse aanwezig is die kan helpen bij het plaatsen en afbreken van gehuurde goederen;
 • dat noodzakelijke aansluitmogelijkheden binnen een straal van 15 meter van de gehuurde elektrische goederen aanwezig zijn; 
 • dat Point of Concept eventuele werkzaamheden kan verrichten op het door haar geplande tijdstip en op de door haar meest efficiënt geachte wijze. 

Opdrachtgever vrijwaart Point of Concept voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet voldoen aan de in de vorige volzin bedoelde verplichting.

 1. Opdrachtgever zal aan Point of Concept de extra kosten en geleden schade verschuldigd zijn welke voor Point of Concept ontstaan doordat niet, niet tijdig of niet geheel is voldaan aan het bepaalde in artikel 6.6, artikel 6.7, artikel 6.10 en 6.11
 2. In geval van het niet aanwezig zijn van één (1) persoon ter plaatse bij het afleveren en/of het ophalen van de gehuurde goederen wordt bij opdrachtgever een meerprijs in rekening gebracht van € 100,- (excl. 21% BTW) per bezoek. Dit zal worden verrekend met de waarborg. Daarnaast zal voor ieder kwartier oponthoud als gevolg van een omstandigheid als vermeld in artikel 6.11 een bedrag van € 25,- (excl. 21% BTW) bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit zal worden verrekend met de waarborg.
 3. Indien niet, niet tijdig of niet geheel voldaan is aan het bepaalde in artikel 6.10 en/of artikel 6.11 behoudt Point of Concept zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen (opzegging of ontbinding), onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 4. Goederen kunnen op basis van ‘verzorgde-verhuur’ of op basis van ‘niet-verzorgde verhuur’ worden gehuurd.
 5. Bij verzorgde-verhuur worden de goederen onder begeleiding van personen beschikbaar gesteld. Deze personen zullen de goederen bedienen en/of begeleiden en/of bewaken.
 6. Bij niet-verzorgde verhuur worden de goederen zonder begeleiding van personen beschikbaar gesteld.
 7. In geval van niet-verzorgde verhuur is opdrachtgever gehouden om de goederen voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond en voorafgaand aan ingebruikname aan Point of Concept schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 8. In geval van niet-verzorgde verhuur komen partijen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtgever bij het gebruik van de gehuurde goederen zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt. Veiligheid is een zaak van opdrachtgever zelf.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de gehuurde goederen. De opdrachtgever verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de gehuurde goederen. Van eventuele gebreken dient opdrachtgever bij ontvangst onverwijld schriftelijk melding te maken. Bij gebreke hiervan zal Point of Concept geacht worden de juiste gehuurde goederen in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van gehuurde goederen dient opdrachtgever aan Point of Concept de kosten van herstel of vervanging van deze gehuurde goederen te vergoeden. De te betalen vergoeding ter vervanging van de gehuurde goederen geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van alle overige schade (waaronder winstderving, kosten en interesten).
 10. Opdrachtgever zal de gehuurde goederen slechts gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming en deze na afloop van de huurtermijn teruggeven in de staat waarin opdrachtgever het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. Opdrachtgever zal zich houden aan de gebruiksvoorschriften. Opdrachtgever is tegenover Point of Concept aansprakelijk voor schade aan de gehuurde goederen ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde goederen. Opdrachtgever vrijwaart Point of Concept voor aanspraken van opdrachtgever en van derden wegens elk ander gebruik of wegens onzorgvuldig gebruik van de gehuurde goederen. 
 11. Ingeval opdrachtgever zelf het transport van de verhuurde goederen verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van opdrachtgever (en de daarbij behorende verplichtingen) aan zodra deze aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 
 12. Opdrachtgever zal de gehuurde goederen schoon en droog houden tijdens de huurperiode. Dit houdt onder meer in dat:
 • Er geen etens- of drinkwaar genuttigd mag worden op de gehuurde goederen;
 • Er geen personen met schmink op de gehuurde goederen mogen komen;
 • Er geen water, confetti, verf of andere materialen die vuil of schade kunnen aanbrengen op of in de buurt van de gehuurde goederen mogen komen.
 1. Indien bij retour of ophaling van de gehuurde goederen door Point of Concept wordt geconstateerd dat opdrachtgever niet aan het bepaalde in artikel 6.19 heeft voldaan, is opdrachtgever schoonmaakkosten verschuldigd gebracht van € 40,- (excl. 21% BTW) per uur. Dit zal worden verrekend met de waarborg. 
 2. Point of Concept is gerechtigd een huurovereenkomst niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van de gehuurde goederen te vrezen valt. In dat geval is Point of Concept niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal opdrachtgever de huurprijs niet c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.
 3. Point of Concept is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen, deelnemers en derden. Tevens is Point of Concept niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel van de aanwezige personen, deelnemers en derden.

Artikel 7 Waarborgsom

 1. Opdrachtgever is verplicht om voordat de gehuurde goederen door hem in ontvangst worden genomen aan Point of Concept een waarborgsom te overhandigen of bij een online reservering te voldoen via overboeking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de huurperiode en bedraagt € 250,- per dag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever een waarborgsom niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, kan Point of Concept de huurovereenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.
 3. Een waarborgsom mag door opdrachtgever niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst is Point of Concept gerechtigd de door opdrachtgever verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan opdrachtgever geretourneerd indien vaststaat dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 Annulering

 1. Opdrachtgever kan een overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
 2. In geval van annulering door opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht, meer in het bijzonder:
 • indien een annulering geschiedt in de periode ≥ 61 kalenderdagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, is opdrachtgever verplicht om een bedrag gelijk aan 40% van de totale huursom aan Point of Concept te vergoeden;
 • indien een annulering geschiedt in de periode 60 – 31 kalenderdagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, is opdrachtgever verplicht om een bedrag gelijk aan 60% van de totale huursom aan Point of Concept te vergoeden;
 • indien een annulering geschiedt in de periode 30 – 7 kalenderdagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, is opdrachtgever verplicht om een bedrag gelijk aan 70% van de totale huursom aan Point of Concept te vergoeden;
 • indien een annulering geschiedt in de periode 6 – 0 kalenderdagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, is opdrachtgever verplicht om een bedrag gelijk aan 100% van de totale huursom aan Point of Concept te vergoeden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Point of Concept, zowel contractueel als buitencontractueel, is uitgesloten waaronder (doch niet uitsluitend) schade als gevolg van het gebrekkig, niet tijdig of onvolledig uitvoeren van een overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. Point of Concept is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder (doch niet uitsluitend) bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken en personen (aan de zijde van opdrachtgever of derden). 
 3. Mocht Point of Concept om welke reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Point of Concept om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Point of Concept beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Point of Concept voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen, met een maximumbedrag van drieduizend euro (€ 3.000,-). Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden, met een maximumbedrag van drieduizend euro (€ 3.000,-).
 4. De bedingen van dit artikel zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van opdrachtgever aan Point of Concept krachtens enige rechtsverhouding tot Point of Concept uitvoert of bij de uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder, alle medewerkers, bestuurders, gevolmachtigden en alle overige (rechts)personen die bij, voor of namens Point of Concept direct of indirect werkzaam zijn
 5. Opdrachtgever vrijwaart Point of Concept voor elke schade in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien Point of Concept door overmacht niet in staat is tijdig, geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft Point of Concept het recht om de overeenkomst te beëindigen, dan wel om onder haar naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te leveren. Een en ander zonder dat Point of Concept gehouden zal zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.
 2. Van overmacht aan de zijde van Point of Concept is sprake, indien Point of Concept na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen. Bijvoorbeeld ten gevolg van een epidemie, virus, oorlog oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproep, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defect aan machine, storing in de levering van energie, arbeidsongeschiktheid (zowel in het bedrijf van Point of Concept als bij derden), opslag op transport en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld van Point of Concept om.
 3. Daarnaast is sprake van overmacht indien een overeenkomst niet, niet verder of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd doordat naar het oordeel van Point of Concept door weeromstandigheden of weersverwachtingen beschadiging van haar goederen te vrezen valt. In dat geval is Point of Concept niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal opdrachtgever de prijs niet c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

Artikel 11 Klachten en verval van vordering

 1. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij onmiddellijk mondeling worden gemeld en vervolgens schriftelijk worden ingediend binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst en ingebruikneming van de goederen. Bij gebreke hiervan heeft Point of Concept het recht de klacht naast zich neer te leggen. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Point of Concept in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Indien een tekortkoming te laat wordt gemeld, vervalt ieder recht van Opdrachtgever met betrekking tot deze tekortkoming. 
 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen nimmer een grond voor klachten opleveren.
 4. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Point of Concept gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 5. Klachten geven aan opdrachtgever niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen en andere verplichtingen.
 6. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door opdrachtgever vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 12 Betaling

 1. Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het volledige bedrag uiterlijk vijf (5) werkdagen voor verhuurdatum te voldoen.
 2. Indien opdrachtgever niet voorafgaand aan de aflevering heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 3. Na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en (buitengerechtelijke) kosten en wettelijk (handels-)rente verschuldigd.
 4. Indien opdrachtgever een persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument, consumententransacties) worden de buitengerechtelijke kosten berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel (de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit). Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Daarnaast is opdrachtgever (consument) verschuldigd de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom volledig heeft betaald.
 5. Indien opdrachtgever een persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf (business tot business, zakelijke transactie) worden buitengerechtelijke kosten berekend gelijk aan een bedrag van minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag (met een minimum van € 250,- ex BTW), onverminderd het recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten (onder meer kosten van rechtsbijstand en griffierecht). Daarnaast is opdrachtgever (business to business, zakelijke transactie) verschuldigd de gekapitaliseerde rente van 15% over het openstaande factuurbedrag met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom volledig heeft betaald.
 6. Point of Concept is steeds gerechtigd onbeperkte verrekening toe te passen.
 7. Opdrachtgever heeft geen recht op korting, opschorting en/of verrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 13 Overdraagbaarheid

 1. Point of Concept heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door derden. 
 2. Point of Concept is gerechtigd deze overeenkomst over te dragen aan haar rechtsopvolger of een van haar dochtervennootschappen.

Artikel 14 Ontbinding

 1. In geval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, ondercuratelestelling van de opdrachtgever of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever zal Point of Concept gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen Point of Concept en de opdrachtgever ontbinden en (onder meer) schadevergoeding vorderen.
 2. De opdrachtgever doet afstand van haar beroep op ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in de artikelen 6:265 BW en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 Mededelingsplicht

 1. Opdrachtgever dient Point of Concept onverwijld in te lichten indien beslag gelegd wordt dan wel dreigt te worden gelegd op de (gehuurde) goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Point of Concept dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de opdrachtgever, indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.
 2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator onverwijld inzage geeft in de tussen de opdrachtgever en Point of Concept gesloten (huur)overeenkomst(en).

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij Point of Concept aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van haar totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Point of Concept zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Point of Concept het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Point of Concept alle intellectuele absolute rechten (waaronder octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Point of Concept worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Point of Concept aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokken, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

– die op het moment dat de ontvanger deze informatie al
ontving of openbaar was of nadien openbaar is geworden
zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

– waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

– die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;

– die door de ontvangen partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

 1. Opdrachtgever garandeert dat zij alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst met Point of Concept of uit andere bron heeft verkregen, geheim zal houden. 
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 19 Niet-overname personeel
Opdrachtgever neemt geen medewerkers van Point of Concept (of van ondernemingen waarop Point of Concept ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan.

Artikel 20 Boete op overtreding 

 1. Overtreedt opdrachtgever een artikel van deze algemene voorwaarden, waaronder doch niet uitsluitend, het artikel over geheimhouding, intellectueel eigendom en niet-overname personeel, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Point of Concept een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Point of Concept waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Wijzigingen overeenkomst

 1. Indien opdrachtgever, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst dient als volg te worden gehandeld. Opdrachtgever dient schriftelijk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst bij Point of Concept in. Point of Concept zal het verzoek in behandeling nemen en daarop reageren. Voorgestelde wijzingen in de overeenkomst kunnen worden verwerkt indien de wijzigingen door Point of Concept redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële en andersoortige consequenties voortkomend uit de wijziging worden door Point of Concept schriftelijk doorgegeven en aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Point of Concept behoudt zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is

Artikel 22 Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Point of Concept is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
 2. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden als Point of Concept:
 • de opdrachtgever van de wijziging van de algemene voorwaarden kennis heeft gegeven en veertien (14) kalenderdagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever Point of Concept schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen; of
 • de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank.
 1. Indien opdrachtgever schriftelijk, tijdig (binnen veertien (14) kalenderdagen na dagtekening van de kennisgeving tot wijziging van de algemene voorwaarden) en gemotiveerd te kennen heeft gegeven met de wijziging van de algemene voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen opdrachtgever en Point of Concept de algemene voorwaarden van toepassing blijven die voor de wijziging van de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing waren.

Artikel 23 Nietig of vernietigbaar beding 

 1. Indien een of meer bedingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar mochten blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Artikel 24 Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  rechtsverhouding tussen Point of Concept en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 2. De Nederlandse rechten in het arrondissement waarin Point of Concept is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

  OFFERTE AANVRAGEN